Porokhane 2017 : Prestation Kurel 1 Hizbut Tarqiyyah, MINAL HAQI

Porokhane 2017 : Minal Haqi